ابطال شرط ضمن عقد

“دعوی بطلان شرط ضمن عقد در قرارداهای بانکی “ یکی از مصادیق دعاوی بانکی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه بانکها یا موسسات اعتباری طرح و اقامه می گردد …