قانون زمین شهری

قانون زمین شهری ‌قانون زمین شهری ‌ماده ۱ – به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی …