قابل ابطال بودن سود مازاد بر مصوبات بانکی

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ -۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات ...

قانون زمین شهری

قانون زمین شهری ‌قانون زمین شهری ‌ماده ۱ – به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی …

ابطال شرط ضمن عقد

“دعوی بطلان شرط ضمن عقد در قرارداهای بانکی “ یکی از مصادیق دعاوی بانکی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه بانکها یا موسسات اعتباری طرح و اقامه می گردد …

ابطال سند رهنی

“دعوی ابطال سند رهنی “ بانک ها و موسسات اعتباری برای “تضمین بازپزداخت تسهیلات “خود به اشخاص حقیقی و حقوقی و اجرای قانون مبادرت به اخذ سند رهنی می نمایند …

حقوق و مقررات بانکی

دعاوی بانکی

“عقود و قراردادهای  بانکی “و “دعاوی بانکی “ “دعاوی بانکی“ موضوعی “تخصصی “و “فنی “است و تنظیم دادخواست و شیوه اقامه دعوی و نیز رسیدگی به آن در دادگاههای حقوقی …