ابطال شرط ضمن عقد

“دعوی بطلان شرط ضمن عقد در قرارداهای بانکی “ یکی از مصادیق دعاوی بانکی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه بانکها یا موسسات اعتباری طرح و اقامه می گردد …

ابطال سند رهنی

“دعوی ابطال سند رهنی “ بانک ها و موسسات اعتباری برای “تضمین بازپزداخت تسهیلات “خود به اشخاص حقیقی و حقوقی و اجرای قانون مبادرت به اخذ سند رهنی می نمایند …