انتقال سهام شرکت با مسئولیت محدودhttps://adlyasacom.com -انتقال سهام شرکت با مسئولیت محدود

 

ضمانت اجرای انتقال سهم الشرکه با سند عادی در شرکت با مسئولیت محدود

ضمانت اجرای تخلف از ماده ۱۰۳ قانون تجارت در خصوص انتقال سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود چیست ؟

در صورت انتقال سهم الشرکه با سند عادی معتبر است یا خیر ؟

 

 

نظر کمیسیون

نشست قضایی (۵) مدنی : نظر به اینکه ضمانت اجرای تخلف از مقررات ماده ۱۰۳ قانون تجارت ، این است که مادام که انتقال با سند رسمی صورت نگرفته باشد ، شرکت با مسئولیت محدود ، خریدار سهام را شریک نخواهد شناخت ، و خریدار قانوناً در زمره شرکای شرکت محسوب نخواهد شد .

این امر مانع از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از سوی خریدار نخواهد بود ؛ بنابراین منتقل الیه سهم الشرکه با سند عادی می تواند به استناد ماده ۱۰۳ قانون تجارت ، جهت استیفای حق قانونی خود ، الزام فروشنده را به انتقال سند رسمی سهم الشرکه از دادگاه بخواهد ، نتیجتاً نظر اقلیت ابرازی در نشست قضایی دادگستری آذر شهر ، تائید می شود .

  

 جهت ارائه هر نوع مشاوره حقوقی در زمینه شرکتها می توانید با ما تماس بگیرید.