وکالت در دعاوی بانکی

حقوق و مقررات بانکی

دعاوی بانکی

“عقود و قراردادهای  بانکی “و “دعاوی بانکی “ “دعاوی بانکی“ موضوعی “تخصصی “و “فنی “است و تنظیم دادخواست و شیوه اقامه دعوی و نیز رسیدگی به آن در دادگاههای حقوقی …

قابل ابطال بودن سود مازاد بر مصوبات بانکی

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ -۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات ...