دعوی ابطال سند رهنی “

بانک ها و موسسات اعتباری برای تضمین بازپزداخت تسهیلات خود به اشخاص حقیقی و حقوقی و اجرای قانون مبادرت به اخذ سند رهنی می نمایند .

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می دهد . رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.

اوصاف عقد رهن مواد ۷۷۱ تا ۷۹۴ از قانون مدنی

۱-عینی بودن عقد رهن ( ماده ۷۷۲ قانون مدنی )

۲-تبعی بودن عقد رهن ( ماده ۷۷۱ تا ۷۷۵ قانون مدنی )

۳- جایز بودن عقد رهن نسبت به مرتهن و لازم بودن آن نسبت به راهن (ماده ۷۸۷ قانون مدنی ).

 

آیا مال مرهون باید به قبض مرتهن در آید ؟ یا در غیر این صورت می توان دعوی ابطال سند رهنی را داد؟

یکی از سوالاتی که مشتریان از ما می پرسند همین است ؛ در پاسخ باید گفت که مطابق با “ماده ۷۷۲ از قانون مدنی مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد ، داده شود ، اما استمرار در قبض شرط صحت معامله نیست .

از این ماده می توان استنباط نمود که به قبض در نیامدن عین مرهونه توسط بانک از موارد استحقاق خواهان در  دعوی ابطال سند رهنی می تواند باشد، که دعوی مذکور قابل استماع و دادگاه باید در ماهیت آن اثباتا یا نفیا باید اظهار نظر ماهوی نماید .

تقدم دین بر رهن “

یکی از دعاوی بانکی اشخاص علیه بانک ها و موسسات اعتباری “دعوی  ابطال سند رهنی به جهت تقدم دین بر رهن است .

همانطور که گفتیم عقد رهن یک عقد تبعی است و به تبع اصل دین است و تا دینی در خارج بین داین و مدیون محقق نگردد ، نمی توان برای تضمین دینی که هنوز حادث نشده است ، مالی به وثیقه و رهن قرار داده شود . و رهن برای دین آینده بر اساس موازین شرعی و قانونی پذیرفته نشده است .

جهات استحقاق خواهان دعوی ابطال سند رهنی “

۱-به جهت ابطال قرارداد بانکی که مبنای سند رهنی بوده

۲-تقدم عقد رهن نسبت به اصل دین

۳- عدم قبض مال مرهونه و شرط صحت بودن قبض در عقد رهن

۴- اختصاص سند رهنی سابق بر دین جدید

Call Now Buttonبا ما تماس بگیرید